Naše služby

  • hľadanie osoby
  • hľadanie majetku
  • získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
  • získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch
  • získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky alebo
  • získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo


Činnosť detektívnej kancelárie JOKK je v oblasti bezpečnostných služieb vykonávaná na základe licencie na prevádzkovanie detektívnej služby č.: PD 000276 vydanej Krajským riaditeľstvom PZ v Banskej Bystrici. Detektívne služby vykonávajú profesionáli s dlhoročnými skúsenosťami na základe oprávnení o odbornej spôsobilosti v rozsahu zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti).